Twoje historie z życia codziennego - TwojeHistorie.pl


REKLAMA


Polityka Prywatnoci

1. Informacje oglne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonujcego pod adresem url: twojehistorie.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Micha Suda
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: ayala997373997373@o2.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w nastpujcych celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsuga zapyta przez formularz
  • Obsuga zamwie towarw - przygotowanie, pakowanie, wysyka
  • Realizacja zamwionych usug
  • Obsuga odpowiednich dokumentw ksigowych
  • Windykacja nalenoci
  • Prezentacja oferty lub informacji
  • Wykonanie przez Administratora danych osobowych prawnie cicych na nim obowizkw zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewiduj to przepisy szczeglne (np. prowadzenie ksigowoci).
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o uytkownikach i ich zachowaniu w nastpujcy sposb:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, ktre zostaj wprowadzone do systemw Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urzdzeniach kocowych plikw cookie (tzw. ciasteczka).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych s chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dziki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostaj zaszyfrowane w komputerze uytkownika i mog by odczytane jedynie na docelowym serwerze.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: nazwa.pl
 2. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodnoci technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mog podlega:
  • zasoby okrelone identyfikatorem URL (adresy danych zasobw stron, plikw),
  • czas nadejcia zapytania,
  • czas wysania odpowiedzi,
  • nazw stacji klienta identyfikacja realizowana przez protok HTTP,
  • informacje o bdach jakie nastpiy przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez uytkownika (referer link) w przypadku gdy przejcie do Serwisu nastpio przez odnonik,
  • informacje o przegldarce uytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne zwizane z procesem samodzielnego zamawiania usug poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje zwizane z obsug poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyanej przez Operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektrych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywa Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeli bdzie to niezbdne do wykonania zawartej z Tob umowy lub do zrealizowania obowizkw cicych na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorcw:
  • osoby upowanione przez nas, pracownicy i wsppracownicy, ktrzy musz mie dostp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowizkw,
  • firma hostingowa,
  • firmy obsugujca mailingi,
  • firmy obsugujca komunikaty SMS,
  • firmy, z ktrymi Administrator wsppracuje w zakresie marketingu wasnego,
  • kurierzy,
  • ubezpieczyciele,
  • kancelarie prawne i windykatorzy,
  • banki,
  • operatorzy patnoci,
  • organy publiczne.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie duej, ni jest to konieczne do wykonania zwizanych z nimi czynnoci okrelonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowoci). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie bd przetwarzane duej ni przez 3 lata.
 3. Przysuguje Ci prawo dania od Administratora:
  • dostpu do danych osobowych Ciebie dotyczcych,
  • ich sprostowania,
  • usunicia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysuguje Ci prawo do zoenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.2 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesw realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie bdzie mogo by wykonane w przypadku istnienia wanych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzdnych wobec Ciebie interesw, praw i wolnoci, w szczeglnoci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze.
 5. Na dziaania Administratora przysuguje skarga do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbdne do obsugi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mog by podejmowane czynnoci polegajce na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu wiadczenia usug w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezporedniego.
 8. Dane osobowe nie s przekazywane od krajw trzecich w rozumieniu przepisw o ochronie danych osobowych. Oznacza to, e nie przesyamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez uytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostan one podane.
 2. Serwis moe zapisa informacje o parametrach poczenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektrych wypadkach, moe zapisa informacj uatwiajc powizanie danych w formularzu z adresem e-mail uytkownika wypeniajcego formularz. W takim wypadku adres e-mail uytkownika pojawia si wewntrz adresu url strony zawierajcej formularz.
 4. Dane podane w formularzu s przetwarzane w celu wynikajcym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsugi zgoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usug itp. Kadorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposb informuje, do czego on suy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu uytkownikw w serwisie mog podlega logowaniu. Dane te s wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analiz statystyczn ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzib w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usugi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usuga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urzdzeniu kocowym uytkownika. W zakresie informacji o preferencjach uytkownika gromadzonych przez sie reklamow Google uytkownik moe przeglda i edytowa informacje wynikajce z plikw cookies przy pomocy narzdzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plikw cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowi dane informatyczne, w szczeglnoci pliki tekstowe, ktre przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu i przeznaczone s do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z ktrej pochodz, czas przechowywania ich na urzdzeniu kocowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczajcym na urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujcym do nich dostp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s w nastpujcych celach:
  1. utrzymanie sesji uytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziki ktrej uytkownik nie musi na kadej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i hasa;
  2. realizacji celw okrelonych powyej w czci "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plikw cookies: sesyjne (session cookies) oraz stae (persistent cookies). Cookies sesyjne s plikami tymczasowymi, ktre przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyczenia oprogramowania (przegldarki internetowej). Stae pliki cookies przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika przez czas okrelony w parametrach plikw cookies lub do czasu ich usunicia przez Uytkownika.
 6. Oprogramowanie do przegldania stron internetowych (przegldarka internetowa) zazwyczaj domylnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urzdzeniu kocowym Uytkownika. Uytkownicy Serwisu mog dokona zmiany ustawie w tym zakresie. Przegldarka internetowa umoliwia usunicie plikw cookies. Moliwe jest take automatyczne blokowanie plikw cookies Szczegowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegldarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plikw cookies mog wpyn na niektre funkcjonalnoci dostpne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu wykorzystywane mog by rwnie przez wsppracujce z operatorem Serwisu podmioty, w szczeglnoci dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzib w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzib w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzib w USA).

9. Zarzdzanie plikami cookies jak w praktyce wyraa i cofa zgod?

 1. Jeli uytkownik nie chce otrzymywa plikw cookies, moe zmieni ustawienia przegldarki. Zastrzegamy, e wyczenie obsugi plikw cookies niezbdnych dla procesw uwierzytelniania, bezpieczestwa, utrzymania preferencji uytkownika moe utrudni, a w skrajnych przypadkach moe uniemoliwi korzystanie ze stron www
 2. W celu zarzdzania ustawienia cookies wybierz z listy poniej przegldark internetow, ktrej uywasz i postpuj zgodnie z instrukcjami:

  Urzdzenia mobilne:

Niniejszy wzr polityki zosta wygenerowany bezpatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o nasz wiedz, branowe praktyki i przepisy prawa obowizujce na dzie 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed uyciem jej na stronie. Wzr opiera si na najczciej wystpujcych na stronach internetowych sytuacjach, ale moe nie odzwierciedla penej i dokadnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uwanie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasignij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialnoci za skutki posugiwania si tym dokumentem, poniewa tylko Ty masz wpw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte s zgodne z prawd. Zwr take uwag, e Polityka Prywatnoci, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementw Twojej troski o dane osobowe i prywatno uytkownika na stronie www.